Nordstrand Velforening er enestående ikke bare i Oslo men på landsbasis. Få andre norske velforeninger har så mange medlemmer og står så sterkt i lokalsamfunnet. Få, om noen, andre velforeninger har egne eiendomsselskap som forvalter både forretningsbygg og privat eiendom til beste for medlemmene. Ikke bare bidrar dette til god økonomi for fremtiden men det kan også gi god handlekraft lokalt blant annet i utbyggingssaker.

Som medlem blir du en del av historien og en del av fremtiden. Du kan delta på generalforsamlingen og velge hvem som skal sitte i styret. Du kan bruke styret til å fremme saker som vedrører Vellets medlemmer og beboere innen området vårt. Du får tilgang til arrangementer som er for medlemmer. Du får rabattert leie på Nordstrandhuset.

Få andre velforeninger i Norge har hatt så stor kontinuitet i styret som i Nordstrand Vel. Ikke bare har vi styremedlemmer som blir i styret over mange valgperioder – men de forblir tett tilknyttet styret også etter styreperioden er ute. Så mye gøy har vi – og så mye gir det tilbake! Dette er frivillig arbeide på sitt beste og for de beste. Det skal vi være stolte av.

Styret er valgt av og blant medlemmene. Styret skal overse at man forvalter verdier og tradisjoner på en best mulig måte og som lovene bestemmer.

Styret gjør til enhver tid en vurdering av fordeler og ulemper basert på hva som antas å være i flertallets interesse for fremtiden. Det er ikke alltid dette sammenfaller med enkelt interesser. Du er imidlertid alltid velkommen til å diskutere din sak med styret, enten i epost eller møte.

Ja selvfølgelig. Få flere med deg – særlig er det mange ny-innflyttede vi ønsker som medlemmer. Vi trenger å samle oss om noe lokalt, på tvers av både personlige bekjentskaper og interesser. På tvers av alder og inntektsgrupper.

Det holder ikke med bare det bydelen og kommunen tilbyr. Vi trenger å stå sammen om mer. For 100 år siden organiserte beboerne seg i form av velforeninger for å kjempe for å få på plass infrastruktur. Vei, vann, kloakk og elektrisitet til alle. Det gjelder ennå, bare i en annen form enn før.

Veiene skal sikre trygg fremkomst også for gående og syklende – og med prioritet før de som bor andre steder og bruker områdene våre for gjennomkjøring. Rent vann og dimensjonert kloakk til alle viser seg dessverre ikke å være en selvfølge i disse utbyggingstider. Kanskje er hvert prosjekt dimensjonert riktig, men holder det samlet sett? Er det nok kapasitet i eksisterende nett? Kan våre elektrisitetsnett møte de stadig økende behov fra gamle og nye beboere? Hva med alle kablene i luftstrekk som bokstavelig talt strekker seg tilbake til kobberkabelens tid. Hvem skal rydde opp? Hvem skal si fra på vegne av oss alle og ikke bare på vegne av deg eller en av dine medboere?

Behovet for felles forsamlingslokaler til både trening, møter og private sammenkomster øker igjen og omvendt proporsjonalt med kvadratmeterpriser og romstørrelser. Vi ønsker å ha arrangementer på fellesområdene våre for å få anledning til å treffe andre og feire både 17.mai og St. Hans og julehøytiden.

For å få løst disse oppgavene må vi organisere oss. En velforening er en god måte å organisere seg på i dagens Norge.

Tilbake til toppen