Referat fra Årsmøtet den 25. mars 2004

1. Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 25. mars 2004 kl. 19.00 i Nordstrandhuset. Styrets formann Njål Hallre ønsket de 50 fremmøtte medlemmer velkommen til det 112. årsmøtet. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.

Reidar Dieserud ble valgt til møteleder og Sverre Samuelsen til referent.Karin Madsen og Ragnhild Gløersen ble valgt til å undertegne protokollen.

2.Årsberetning

Formannen kommenterte fyldig alle punktene i årsberetningen.
En rettelse under Julegrantenningen (side 4): det var kapellan Sven Holmsen som holdt førjulstalen.
Kommentarer: Trafikk engasjerer, men det skjer dessverre lite lokalt fra år til år. Forslaget til utvidelse av Ekebergveien mellom Sæter og Ljabru (sykkelfelt og fortau + brøyting av fortau) må styret arbeide med.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

3.Regnskap og revisjonsberetning

Terje Krogh presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og utgiftsposter i resultatregnskapet. Derefter ble balansen gjennomgått.

Revisor Hans-Henrik Kjosmoen leste revisjonsrapporten og regnskapet ble derefter enstemmig godkjent.
Nils-Godtfred Aamodt leste fra revisjonsrapporten og kommenterte hovedtallene for Nordstrand Velhus A/S og driften av Nordstrandhuset. Takomleggingen har vært et stort prosjekt. Utleiesatsene for Nordstrandhuset for fredager og lørdager er satt noe opp. Regnskapet ble tatt til orientering.

4.Kontingent

Styret foreslo uendret kontingent for 2004, dvs. kr. 100,- for hovedmedlem og kr. 50,- for husstands-/borettslagsmedlemmer/beboere i større sameier. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.Valg

Valgkomitéens formann Helge Tønsberg presenterte komitéens enstemmige forslag til styresammensetning for det 113. driftsår.
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2004/2005 er da:

 • Formann: Njål Hallre (gjenvalgt for 2 år)
 • Viseformann: Jarle Abelson (ikke på valg)
 • Styremedlem: Astrid Dieserud (ikke på valg)
 • Geir Ellingsrud (ikke på valg)
  Terje Krogh (gjenvalgt for 2 år)
 • Odd Stoltenberg (gjenvalgt for 2 år)
  Kari Sofie Thune(ikke på valg)
 • Heidi Aasheim (valgt for 2 år, tidl. vara)
 • Varamedlem: Trine Brekk (gjenvalgt for 1 år)
 • Vidar Myrer (ny, valgt for 1 år)
  Sverre Samuelsen(gjenvalgt for 1 år)
 • Revisorer: Erik Bergseng (gjenvalgt for 1 år)
 • Hans-Henrik Kjosmoen gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:

 • Formann: Helge Tønsberg (gjenvalgt for 1 år)
 • Medlem: Nils-Godtfred Aamodt (ny, for 1 år)
 • Olav Dalen Zahl (gjenvalgt for 1 år)

6.Miljøprisen

Sverre Samuelsen kunngjorde at styret i Nordstrand Vel har vedtatt at Miljøprisen for 2003 tildeles Helga og Olav Dæhli for det vakre boliganlegget i Cappelens vei 9. Huset er i pusset mur, i engelsk stil og skiller seg ut fra trevillaene på Nordstrand. Anlegget fremstår i dag i helt original stand og ligger i en stor og vakker have med original beplantning og store, flotte trær. Helga Dæhli fikk overrakt en akvarell av eiendommen, malt av Jan-Kåre Øien, samt et inngravert messingskilt.

7.Eventuelt-

Styret ba om Årsmøtets om samtykke til å kjøpe sekretærhjelp i 2004 for inntil kr. 5.000. Godkjent.
-Sonja Gude-Smith lurte på om Miljøprisen kan gies til personer ? Svaret er nei. Hun lurte videre på om Vellet hadde gjort seg noen tanker om egen markering av 1905-jubileet. Pr. dato har Vellet ingen planer men vil vurdere evt. forslag. Vi tar gjerne imot bilder fra den gang – og vil forsøke å lage en sammenstilling med tilsvarende fra 2005 i neste årsberetning.
-Vi må bli flinkere til å rydde rundt oss – også utenfor gjerdene.
-Vellet ble takket for flott innsats og fin årsberetning.

Njål Hallre takket “avtroppende” Nils-Godtfred Aamodt for 6 meget aktive år i styret med en akvarell av Nordstrandhuset – eiendommen Nils-Godtfred har hatt ansvar for og stelt meget godt med i disse årene.
Formannen avsluttet med å takke for fremmøtet og takket kveldens møteleder for meget god møteledelse.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.50.
Sverre Samuelsen (referent)

Efter årsmøtet gav Kjell Fr. Jacobsen som er leder av Utvalget for Harmonisk Fortetting (UHF) og formann i Røa Vel, en fyldig og engasjerende orientering om UHF’s formål og arbeid.

Tilbake til toppen