REFERAT fra ÅRSMØTET den 30. mars 2006.

1. Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 30. mars 2006 kl. 19.00 i Nordstrandhuset. Styrets formann Njål Hallre ønsket de 39 fremmøtte medlemmer velkommen til Vellets 114. årsmøte. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.

Nils-Godtfred Aamodt ble valgt til møteleder og Sverre Samuelsen til referent.

Trond Sandmo og Arne Sunde ble valgt til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning

Formannen presenterte det sittende styret og kommenterte fyldig styrets beretning.

Noen av kommentarene:

 • Småhusplanen ble endelig vedtatt 15.3.2006 veileder ventes.
 • Ungdomssatsning  vellet og Lions garanterer for lønnen til de 2 ungdomslederne ifm. Café UVEL ut 2006.
 • Vellets internettsider oppdateres med samarbeidspartnere.
 • Presisering: det er Oslo kommune som har satt av penger til opprustning av de kommunale eiendommene langs Mosseveien (beretningens side 4).

Fra salen ble det spurt om følgende:

 • Lysregulert overgang ved badeplassen ved Kull og vedbolaget?

Vellet har sendt brev med forslag til vurdering av lyskryss, men fått tilbakemelding fra Statens Vegvesen på at dette må sees i sammenheng med Mosseveiens skjebne.

 • Sparebankstiftelsen og Scheiblers legat kan være mulige steder å hente midler til opprustning av Nordstrand Bad og Andersendammen.

Styret vil vurdere dette nærmere.

 • Hvorfor er blokkene på Nordseter utenfor vellets område?

Styret har vurdert at bla låste dører gjør at rodeforstanderne ikke får levert ut materiell i postkassene. Styret vil vurdere dette på nytt.

 • Bør Nordstrand Vel engasjere seg i driften av Nordseter gård?

Styret i Nordstrand Velhus AS vil vurdere dette nærmere.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning

Terje Krogh presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og utgiftsposter i resultatregnskapet. Balansen ble gjennomgått.

Fra salen ble det spurt om ytterligere utdyping av regnskapet for Nordstrandhuset og Nordstrand Velhus AS. Nordstrand Velhus AS’ tidligere formann Nils-Godtfred Aamodt presiserte at Nordstrand Velhus AS har eget regnskap. Dette regnskapet innbefatter både Nordstrandhuset og Ekebergveien 228 C. I Årsberetningen er utgifter og inntekter for Nordstrandhuset, eksklusive lønninger, tatt med som egen post for å vise kostnadene ved driften av dette huset.

Revisor Hans-Henrik Kjosmoen leste deretter revisjonsrapporten for velregnskapet, og regnskapet ble enstemmig godkjent.

Olav Dalen Zahl leste fra revisjonsrapporten og kommenterte hovedtallene for Nordstrand Velhus AS og driften av Nordstrandhuset. Nordstrandhuset subsidieres av øvrige leieinntekter i AS-et. Overskuddet før skatt var på kr 312.000.

Det vil bli vurdert til neste år å ta inn i Årsberetningen revisjonsberetningen for Nordstrand Velhus AS.

Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering.

4. Kontingent

Styret foreslo uendret kontingent for 2006, dvs. kr. 100,- for hovedmedlem og kr. 50,- for husstands-/borettslagsmedlemmer/beboere i større sameier.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg

Valgkomitéens formann Helge Tønsberg presenterte komitéens enstemmige forslag til styresammensetning for det 115. driftsår.

Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2006/2007 er da:

 • Formann: Njål Hallre (valgt for 1 år)
 • Viseformann: Jarle Abelson (ikke på valg)
 • Styremedlem: Astrid Dieserud (ikke på valg)
 • Christian Roscher-Nielsen (ikke på valg)
 • Terje Krogh (gjenvalgt for 2 år)
 • Vidar Myrer (gjenvalgt for 2 år)
 • Kari Sofie Thune (ikke på valg)
 • Heidi Aasheim (gjenvalgt for 2 år)
 • Varamedlem: Johannes Løken (ny, valgt for 1 år)
 • Nina Samuelsen (ny, valgt for 1 år)
 • Sverre Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)
 • Revisorer: Per Brande (gjenvalgt for 1 år)
 • Hans-Henrik Kjosmoen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:

 • Formann: Helge Tønsberg (gjenvalgt for 1 år)
 • Medlem: Nils-Godtfred Aamodt (gjenvalgt for 1 år)
 • Odd Stoltenberg (ny, valgt for 1 år)

6. Miljøprisen

For 8. år på rad hadde styret i Nordstrand Vel gleden av å dele ut Vellets miljøpris.

Sverre Samuelsen kunngjorde at prisen for 2005 går til Rosenborg – murhuset i Nordstrandveien 25. Bygget ca. 1899, 3 etasjer med tårnrom pluss utsiktstårn.

Huset har gjennomgått restaurering i mange år og i 2005 ble alle fasader rehabilitert.

Innvendig oppusset med heleik parkett, stukatur og gammelt listverk.

Ute er det variert beplanting med druer, aprikoser, gamle epleslag og tulipantre.

Eieren Olav Dalen Zahl fikk overrakt en akvarell medRosenborg-motiv, malt av Jan-Kåre Øien, og et messingskilt.

7. Eventuelt

Aftenposten-plassene: må holdes ryddige!

Formann Njål Hallre takket avtroppende Odd V Stoltenberg og Thorbjørn Flinder for aktiv innsats i styret. Han avsluttet med å takke for fremmøtet og takket kveldens møteleder for meget god møteledelse.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.40.

Trond Sandmo Arne Sunde Sverre Samuelsen (ref)

* * *

Etter Årsmøtet holdt Dag Jarnøy fra Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF) et interessant foredrag med bilder fra gamle gårder med mer fra Nordstrand og omegn.

Mye spennende stoff, bilder og kulturkart, kan finnes på BLFs internettsider.

Tilbake til toppen