REFERAT fra ÅRSMØTET den 26. april 2007.

1. Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 26. april 2007 kl. 19.00 i Nordstrandhuset. Styrets formann Njål Hallre ønsket de nær 60 fremmøtte medlemmer velkommen til Vellets 115. årsmøte. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.

Reidar Dieserud ble valgt til møteleder og Sverre Samuelsen til referent.

Tor Holtan-Hartwig og Lita Heiding ble valgt til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning

Formann Njål Hallre kommenterte fyldig styrets beretning – så godt at spørsmål og kommentarer ikke var nødvendig.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning

Styreformann i Nordstrand Velhus A/S, Olav Dalen Zahl, startet med å fortelle om A/S-et sin virksomhet. Deretter foretok han en gjennomgang av regnskapet for Nordstrand Velhus A/S ved å kommentere hovedtallene samt å gi en status om driften av de to eiendommene Ekebergveien 228 C og Nordstrandhuset. Revisors beretning ble også gjennomgått. Selskapet har lagt bak seg nok et tilfredsstillende og aktivt år. Årsmøtet ble informert om at det kan være aktuelt for selskapet å delta som medeier ved oppkjøp av andre eiendommer på Sæter. Hovedformålet med dette er, foruten at det anses som økonomisk interessant, at selskapet gjennom slike kjøp står sterkere til å kunne påvirke hva som skal skje på Sæter. Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot dette. Regnskapet for Nordstrand Velhus A/S ble deretter tatt til orientering.

Kommentarer fra salen ang. Nordstrandhuset: – Leien må ikke bli for høy! – Ønske om rekkverk på midt på hovedinngangstrappen.

Terje Krogh presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og utgiftsposter i resultatregnskapet; resultat kr. 3.620. Balansen ble gjennomgått.

Revisor Hans-Henrik Kjosmoen leste deretter revisjonsrapporten for velregnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Kontingent 2007 og 2008

Njål Hallre begrunnet forslaget om ny praksis med å vedta kontingenten et år frem i tid – dette for å kunne gi medlemmene kontingentkravet sammen med Årsberetningen. Styret foreslo derfor uendret kontingent for 2007, dvs. kr. 100,- for hovedmedlem og kr. 50,- for husstands-/borettslagsmedlemmer/beboere i større sameier.

For 2008 ble det foreslått en liten økning til kr. 125 for hovedmedlemmer og uforandret kr. 50 for de øvrige.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg

Nils-Godtfred Aamodt presenterte valgkomitéens enstemmige forslag til styresammensetning for Nordstrand Vels 116. driftsår. Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2007/2008 er da:

 • Formann: Jarle Abelson (valgt for 2 år, viseformann 2006)
 • Viseformann: Christian Roscher-Nielsen (valgt for 1 år, styremedlem 2006)
 • Styremedlem: Astrid Dieserud (gjenvalgt for 2 år)
 • Terje Krogh (ikke på valg)
 • Johannes Løken (valgt for 1 år, varamedlem 2006)
 • Nina Samuelsen (valgt for 2 år, varamedlem 2006)
 • Kari Sofie Thune (gjenvalgt for 2 år)
 • Heidi Aasheim (ikke på valg)

Varamedlem:

 • Jørn Dølving (ny, valgt for 1 år)
 • Njål Hallre (valgt for 1 år, formann 2006)
 • Sverre Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)
 • Revisorer: Thor H Fiske (valgt for 1 år, kom inn i 2006)
 • Hans-Henrik Kjosmoen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:

 • Formann: Helge Tønsberg (gjenvalgt for 1 år)
 • Medlem: Vidar Myrer (ny, valgt for 1 år, styremedlem 2006)
 • Thorleif Waaler (ny, valgt for 1 år)

6. Miljøprisen

For 9. år på rad hadde styret i Nordstrand Vel gleden av å dele ut Vellets miljøpris. Sverre Samuelsen kunngjorde at prisen for 2006 går til ”Gudvang” i Kastellveien 13. En spennende villa, oppført i 1898, pietetsfullt restaurert og vedlikeholdt fra 1978.

Eierene representert ved Ingeborg M Gundem og Thorleif Gundem fikk overrakt en akvarell med ”Gudvang”-motiv, malt av Jan-Kåre Øien, og et messingskilt.

7. Eventuelt

Kyststi: Hans Jørgen Lysglimt ønsket at Vellet engasjerer seg for kyststien. Brynjulf Lynes ba Vellet gå imot at stien legges på privat grunn. Vellets nye formann tar gjerne imot synspunkter fra medlemmene og Vellet vil følge saken.

Takk: Njål Hallre takket avtroppende Vidar Myrer for aktiv innsats i styret – spesielt med internettsidene. Han avsluttet med å takke for fremmøtet og takket kveldens møteleder for meget god møteledelse.

Påtroppende, veltalende formann Jarle Abelson takket velvillige Njål for veldig fin ledelse av et veldrevet Vel gjennom 4 år og ønsket ham velkommen som varamann i Velstyret.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.25.

* * *

Etter Årsmøtet fikk vi presentert spennende muligheter for gaterommene, fortau-arealene, plassene og nytt bydelstorv på Sæter. Landskapsarkitekt Ragnhild Momrak fra Dronninga landskap AS hadde mange tegninger, bilder, tanker og ord om de 7 strategier i forslaget til denne bebyggelsesplanen: – Kvartalslinjer – Plasser – Bytrær – Vann – Matrialitet – Komfort – Lys.

Tilbake til toppen