REFERAT fra ÅRSMØTET den 24. april 2008.

Årsmøte 2007 - gammelt styre
Det gamle styret i Nordstrand Vel og kveldens ordstyrer: Thorleif Waaler

1. Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 24. april 2008 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.

Styrets formann Jarle Abelson innledet med å nevne noen av verdens institusjoner som så dagens lys i 1892 og som fremdeles er aktive deriblant Nordstrand Vel.

Han ønsket med dette de nær 50 fremmøtte medlemmer velkommen til Vellets 116. årsmøte. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.

Thorleif Waaler ble valgt til møteleder. Sverre Samuelsen ble valgt til referent – Astrid Kjosmoen og Karin Madsen til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning

Årsmøte 2007
Olav Dalen Zahl redegjør for virksomheten i Nordstrand Velhus AS

Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, startet med å fortelle om ASet; dets virksomhet og styre. AS et er sterkt engasjert i Sæterreguleringen.

En rask gjennomgang av regnskapet for Nordstrand Velhus AS og status om driften av de to eiendommene Ekebergveien 228 C og Nordstrandhuset viser sunn økonomi. Overskudd fra AS-et brukes til å drifte Nordstrandhuset.

Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble deretter tatt til orientering.

Kommentarer fra salen ang. Nordstrandhuset: – Utleie av Nordstrandhuset bør kunne økes på dagtid med IT- og AV-utstyr. – Området rundt Sæterkrysset trenger opprydning.

Formann Jarle Abelson nevnte at medlemstallet per d.d er 1820. Vellets årsberetning ble nå i april delt ut til alle innen vellets område og dette har allerede gitt et tyvetalls nye medlemmer. Han gjennomgikk raskt overskriftene i styrets beretning. Ingen spørsmål eller kommentarer.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning

Terje Krogh presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og utgiftsposter i resultatregnskapet; resultat kr. 11.630.

Balansen ble gjennomgått.

Revisor Hans-Henrik Kjosmoen leste deretter revisjonsrapporten for velregnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.

4. Kontingent 2009

Styret foreslo uforandret kontingent kr. 125 for hovedmedlemmer og kr. 50 for husstandsmedlemmer og medlemmer i større sameier/borettslag.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg

Valgkomitéformann Helge Tønsberg presenterte valgkomitéens enstemmige forslag til styresammensetning for Nordstrand Vels 117. driftsår. Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2008/2009 er da:

 • Formann: Jarle Abelson (valgt for 2 år i 2007)
 • Viseformann: Christian Roscher-Nielsen (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Astrid Dieserud (ikke på valg)
 • Jørn Dølving (valgt for 2 år, varamedl. 2007)
 • Njål Hallre (valgt for 1 år, varamedl. 2007)
 • Terje Krogh (gjenvalgt for 2 år)
 • Kari Sofie Thune (ikke på valg)
 • Heidi Aasheim (gjenvalgt for 2 år)
 • Varamedlem: Bjørn Engen (ny, valgt for 1 år)
 • Morten Haave (ny, valgt for 1 år)
 • Sverre Samuelsen (gjenvalgt 1 år)
 • Revisorer: Hans-Henrik Kjosmoen (gjenvalgt for 1 år)
 • Thor H Fiske (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:

 • Formann: Thorleif Waaler (valgt for 1 år, medlem i 2007)
 • Medlem: Vidar Myrer (gjenvalgt for 1 år)
 • Nina Samuelsen (ny, valgt for 1 år, styremedlem 2007)

6. Miljøprisen

For 10. år på rad hadde styret i Nordstrand Vel gleden av å dele ut Vellets miljøpris. Sverre Samuelsen kunngjorde at prisen for 2007 går til Eva Liljedahl i Krokkleiva 2 for hennes fantastiske have med prydbusker, stauder og roser i vakre, stensatte terrasser en farvesprakende glede for oss alle fra tidlig vår til sen høst.

Eva Liljedahl fikk overrakt et blomsterfylt maleri med grunnlag i omgivelsene, malt av Kjellaug Løken, og et messingskilt.

7. Eventuelt

Ljanselva: Tor Holtan-Hartwig inviterte vellets medlemmer til en vandring langs Ljanselva søndag 15. juni. Se www.nordstrandvel.no.

Ljanselva har flere interessante kulturminner. Han ønsker seg prosjekter for å få frem disse ifm. kulturminneåret 2009 og oppfordrer vel, historielag og bydeler til å delta.

Dammene på Nordstrand: Arild Holst Larsen ba Vellet hjelpe til med å vedlikeholde og forskjønne områdene rundt Andersendammen og Lindbäckdammen. Vellet kunne dessverre fortelle at det i flere år har forsøkt å få til akkurat dette men Bydelen, som ”eier”, kan hverken delta eller gi fullmakter.

Takk:

Jarle Abelson takket avtroppende Nina Samuelsen og Johannes Løken for innsatsen i styret. Helge Tønsberg ble takket for sin innsats som valgformann gjennom flere år. Jarle avsluttet med å takke for fremmøtet og kveldens møteleder for meget god møteledelse.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.15.

Astrid Kjosmoen Karin Madsen Sverre Samuelsen (ref)

* * *

Etter årsmøtet var det foredrag/kåseri av prest og foredragsholder Per Anders Nordengen. Emnet: Livsglede i humor og alvor fenget forsamlingen fra første til siste setning. Noen streif:

Jeg kommer til å stille spørsmål sa Per Anders Nordengen. Ikke svar, spørsmål er mye bedre, kan dere tenke dere noe verre enn å være et svar!!! Jeg liker bedre mennesker som er spørsmål eller utropstegn!

Et hvert liv er en fortelling! Alle som har levd en stund har erfart glede, sorg, medgang og motgang. Det er ikke noe mål for et menneskes liv å være som en rett stang, da heller en knudrete eik med mange grener! (Du finner en flott eik ved Hvervenbukta.)

Ibsen tok feil da han lot Brand si: Det du er vær helt, ikke stykkevis og delt. Ikke noe menneske er helt.

Nordengen sa han hadde to idealer: En god venn gjennom mange år, som fikk påvist MS. Han var en fremragende pianist nå er han lenket til rullestolen og kan bare bruke høyre hånd. På en skala fra 1til 10 – hvordan har du det da – blir han spurt. 1,7 – så derfor bruker jeg ikke den skalaen. Men heller den fra 0,2, og da er 1,7 veldig bra!. Det andre idealet er tegneseriefiguren Hårek! Forsamlingen fikk høre noen smakebiter på hvordan man alltid kan se og oppleve noe positivt, uansett hvor ille situasjonen er.

Tilbake til toppen