REFERAT fra ÅRSMØTET den 16. april 2009.

1. Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 16. april 2009 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.Styrets formann Jarle Abelson gav noen korte glimt fra Vellets oppgaver gjennom tidene Alt for Nordstrand. Han ønsket med dette de nær 40 fremmøtte medlemmer og noen gjester velkommen til Vellets 117. årsmøte. Vidar Myrer ble valgt til møteleder. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.

Sverre Samuelsen ble valgt til referent og Trond Sandmo og Nils Godtfred Aamodt til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning

Formann Jarle Abelson fikk bekreftet at medlemstallet per dags dato er 1854. Han gjennomgikk raskt hovedpunktene i styrets beretning og gav en benkeblomst til Karin Lindboe. Terje Krogh ble minnet. En takk til medhjelpere. Ingen spørsmål eller kommentarer og årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning

Jørn Dølving presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og utgiftsposter i resultatregnskapet; resultat kr. 38.643. Balansen ble gjennomgått. Vi har en god økonomi og sunn utvikling. Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest og regnskapet ble enstemmig godkjent.

Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om ASet; dets virksomhet og styre. ASet er sterkt engasjert på Sæter; nytt: Grunneierforening. En rask gjennomgang av regnskapet for Nordstrand Velhus AS og status om driften av de to eiendommene Ekebergveien 228 C og Nordstrandhuset viser sunn økonomi.

Overskudd fra ASet brukes til å drifte Nordstrandhuset. Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble deretter tatt til orientering.

4. Deltagelse i kjøp av eiendom(mer) på Sæter

Olav Dalen Zahl gjennomgikk tankene om hvorfor Vellet bør være forberedt på en evt. deltagelse i kjøp av eiendommer i nær tilknytning til vår eiendom på Sæter (se side 9 i Årsberetningen for 2008). Fra salen: hvorfor kun 6 millioner kr. bør økes til 10.

Svar: det er meningen å gå sammen med 2-3-andre interessenter men gjerne 10 mill.

Forslag enstemmig vedtatt:

Årsmøtet i Nordstrand Vel gir sammen med Generalforsamlingen i NORDSTRAND VELHUS AS (org.nr. 835490742) (”Selskapet”) Selskapets styre fullmakt til å forplikte Selskapet for inntil NOK 6 millioner i forbindelse med vedtak om deltakelse i kjøp og/eller utvikling av nærliggende eiendommer til Ekebergveien 228 C (Gnr. 183, Bnr. 556). Styret har fullmakt til å finansiere dette gjennom bruk av Selskapets egenkapital, opptak av lån i Selskapets navn og/eller pantsettelse av Selskapets eiendommer.
Denne fullmakt kan når som helst tilbakekalles av Selskapets generalforsamling og/eller Årsmøtet i Nordstrand Vel.

Tilleggsforslag fra Årsmøtet:

Årsmøtet i Nordstrand Vel gir i tillegg fullmakt til å øke beløpet til fra 6 MNOK til 10 MNOK, betinget av godkjenning av generalforsamlingen i Nordstrand Velhus AS (styret i Nordstrand Vel)”

Forslaget på økning til 10 mill. ble enstemmig vedtatt.

5. Kontingent 2010

Styret foreslo uforandret kontingent kr. 125 for hovedmedlemmer og kr. 50 for husstandsmedlemmer og medlemmer i større sameier/borettslag.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

6. Valg

Valgkomitéformann Thorleif Waaler presenterte valgkomitéens forslag til styresammensetning for Nordstrand Vels 118. driftsår.

Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2009/2010:

 • Formann: Jarle Abelson (gjenvalgt for 2 år)
 • Viseformann: Christian Roscher-Nielsen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Jørn Dølving (ikke på valg)
 • Bjørn Engen (valgt for 2 år, tidl. vara))
 • Njål Hallre (ikke på valg)
 • Morten Haave (valgt for 2 år, tidl. vara)
 • Lise Bache-Mathisen (ny, valgt for 2 år)
 • Heidi Aasheim (ikke på valg)
 • Varamedlem: Andrine Aas Gøbel (ny, valgt for 1 år)
 • Sverre Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)
 • Stein Solvik (ny, valgt for 1 år)
 • Revisorer: Hans-Henrik Kjosmoen (gjenvalgt for 1 år)
 • Thor H Fiske (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:

 • Formann: Thorleif Waaler (gjenvalgt for 1 år)
 • Medlem: Vidar Myrer (gjenvalgt for 1 år)
 • Nina Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)

7. Miljøprisen

for 2008 (den 11. siden 1998) ble tildelt Ingrid Ødbehr Sehm og Per Kristian Pettersen for den fantastiske rehabiliteringen av ”Arresten”, Mosseveien 188B. Av et mangeårig ubebodd hus i sterkt forfall har de pietetisk restaurert det gamle politihuset som engang var stall, vognskjul og arrest, til bolig og atelier.

Eierne mottok en akvarell med ”Arresten”-motiv, malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og blomster. Eierne gav mang en takk til Vellet og driftige medhjelpere.

8. Eventuelt

Intet.

Takk:

Jarle Abelson takket avtroppende Kari Sofie Thune for mangeårig innsats i styret og spesielt i 17.mai-komitéen. Astrid Dieserud har mange, driftige år med mat, hus og arrangementer bak seg.

Jarle avsluttet med å takke for fremmøtet og kveldens møteleder for meget god møteledelse.

Trond Sandmo Nils G Aamodt Sverre Samuelsen (ref)

* * *

Etter årsmøtet fortalte Hogne Langset om Byantikvarens virke, oppgaver og muligheter.

Avslutningsvis fikk flere av de fremmøtte svar på sine spørsmål.

Tilbake til toppen