Fellesutvalget er en paraply-organisasjon for alle Velforeninger i Bydel i Nordstrand. Fellesutvalget arbeider med saker som har betydning for alle innbyggere i Bydel Nordstrand og utgjør en betydelig pressgruppe og interessebærer overfor de kommunale myndigheter.

Ta en kikk på Årsrapportene under for mer detaljer.

Nedenfor har vi gjengitt retningslinjene for Fellesutvalg i Nordstrand Bydel fra 1991

1. Formål

Utvalgets oppgave er å følge opp arbeidet med overordnede planer for bydel Nordstrand. Utvalget skal komme med forslag til uttalelser. Uttalelser fra geografisk berørte vel skal vektlegges spesielt. Andre plansaker kan også behandles av utvalget etter anmodning fra de enkelte vel, og med forslag til uttalelse

2. Medlemskap

Hvert vel oppnevner en representant til utvalget

3. Økonomisk ansvar

Utvalget skal søke og få tilstrekkelig ekstern støtte til sin virksomhet. Vellene betaler en årlig kontingent til utvalget på kr 300 til dekning av driftsutgifter. Ved større saker/prosjekter utarbeides kostnadsrammer som godkjennes av vellene.

4. Styre og ansvarsfordeling

Utvalget konstituerer seg selv og ivaretar sin egen indre organisasjon

5. Fagkonsulenter

Etter behov kan utvalget knytte til seg personer med fagkompetanse av spesiell interesse som rådgivere.

6. Møter

Formann innkaller til møter etter behov. Forfall meldes til formannen

7. Beslutninger

Utvalgets oppnevnte medlemmer skal søke å utarbeide forslag og løsninger som bifalles av alle. Saker innsendt av de enkelte vel som ikke oppnår full enighet i Fellesutvalget eller som utvalget ikke finner å kunne behandle, returneres vellene og behandles der på vanlig måte.

8. Informasjon

Den enkelte representant er ansvarlig for at møtereferater og annen info fra utvalget, kommer til sitt vels styre/formann. Vellenes styrer er forpliktet til å gi informasjon om evt formannsskifte (navn, adresse og telefonnummer)

Tilbake til toppen