Den nye bydelsinndelingen har ført til sammenslåinger og nye bydelsnavn I samsvar med er dette er utvalgets navn endret til ”Fellesutvalget for vel i bydel Nordstrand”. Utvalgets interesseområde, formål, oppgaver og arbeidsform er den samme som tidligere.

Fellesutvalget har i 2004 hatt følgende sammensetning:

  • Bekelaget vel, ved Erik Hustad
  • Bekkelagshøgda vel, ved Helge Amundsen
  • Ekeberg hageby vel, ved Britt Hole
  • Holtet Hageby vel , ved Kai Hallgren
  • Ljans vel, ved Torkild Thurmann-Moe, leder
  • Malmøya vel, ved Rune Raknes
  • Nordstrand vel, ved Njål Hallre og Heidi Åsheim
  • Simensbråten vel, (Ingen kontaktperson)
  • Ulvøya vel, Ingrid Solberg
  • Øvre Ljanskollen vel, ved Lasse Kwatzinsky.

I tillegg har en spesialgruppe arbeidet med å få erstattet gangbrua over jernbanelinjen ved Bekkelaget, med Ingrid Solberg som koordinator.

Det er blitt holdt 4 ordinære møter, 8 mars, 21 juni, 29 september og 23 november. Mellom de ordinære møtene har det vært løpende kommunikasjon via internett.

FU har i 2004 fortsatt sitt engasjement med, og oppfølgingen av saker og forhold som berører bydelens beboerne. Av viktige saker hvor FU har gitt bidrag i form av høringsuttalelser, forslag og krav, skal nevnes:

De store reguleringsakene i vårt område, som siste del av Nordstrandskråningen (Ljan Bekkelaget), Småhusplanen og planene for Sæter og Holtet.

Trafikkforhold, blant annet Mosseveitunnelen, som støttes av FU.

Havnesaken, renseanlegget og fjordbyen, i samråd med Sjøsideutvalget og andre.
Ny gangbro over jernbanelinjen ved Bekkelaget, til erstatning for den gamle broen som er revet.
Fjordbyprosjektet, som ville ha beslaglagt Kull- og vedbolagtomten, og praktisk talt sperret fjorden mellom Nordstrand og Malmøya
Deponering av forurensede masser i dypvannsområdet mellom Malmøykalven og Nesodden.
FU var med på å stifte Utvalg for Harmonisk Fortetting (UHF), og har to av de seks styre- medlemmer (Njål Hallre og Torkild Thurmann-Moe).

FU bidrar derved til UHFs arbeide, som blant annet går ut på å motarbeide oppføring av boligblokker inne i etablerte småhusområder. UHF medvirker også i arbeidet med den nye Småhusplanen, som vil bli gjort gjeldende for store deler av bydel Nordstrand. UHF har hatt betydelig påvirkningskraft i sine saker..

FU er også representert i Kontaktutvalget for Velforeningene i Oslo” (KUV), gjennom Torkild Thurmann-Moe som er medlem av kontaktutvalgets styre. KUV er bl. a. høringsinstans og bidragsyter til Kommunedelplanene, som for tiden er oppe til revisjon. Disse planene legger føringer for områdeutvikling i samtlige bydeler, og på alle områder, inklusive lokalisering og utforming av sentra, kommunikasjoner og friluftstiltak. KUV har i 2004 deltatt i prioritering av friluftstiltak og turveier i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand.

FU har ikke hatt utgifter av betydning i 2004. Det står kr 5 921,61 på konto, og det blir derfor heller ikke i år nødvendig med innkreving av kontingent fra vellene.

Nordstrand 12 januar 2005

Tilbake til toppen