Fellesutvalget (FU) har i 2007 hatt følgende aktive medlemmer:

  • Bekelaget vel, ved Ingeborg Nodland Bjørnstad
  • Bekkelagshøgda vel, ved Terje Storli og Helge O. Amundsen, med sistnevnte som fast medlem.
  • Ekeberg Hageby vel, ved Svein Prestvik
  • Holtet Hageby vel, ved Øivind Christoffersen
  • Ljans vel, ved Torkild Thurmann-Moe, styreleder
  • Malmøya vel, ved Rune Raknes
  • Nordstrand vel, ved Njål Hallre og Christian Roscher-Nielsen
  • Ulvøya vel, ved Ingrid Solberg

Fellesutvalgets arbeidsform er å holde seg oppdatert på prinsipielle saker som berører flere vel og beboere i bydelen, og å følge opp slike saker i samråd og samarbeid med velforeningene.

Gjennom aktiv medvirkning i Kontaktutvalget for Vel i Oslo, og Utvalg for Harmonisk Fortetting, får Fellesutvalget kontakter i Byrådet/Byrådsavdelingen, i forvaltningen og i andre velforeninger i Oslos. Gjennom dette samarbeidet utvikles også kompetanse på viktige områder. Forsøk på å få til et nærmere og mer formalisert samarbeide med Bydelsutvalget har til nå ikke ført frem.

FU har i 2007 holdt 3 styremøter, 7. mai, 18. juni og 7. november. Mellom de ordinære møtene har det vært løpende kommunikasjon via internett. I tillegg arrangerte FU, med deltagelse av styrelederne i Ljan og Nordstrand vel, en større befaring i Nordstrandskråningen for Byråd Merete Agerbak-Jensen med medarbeidere, se nærmere beskrivelse under ”Nordstrandskråningen” nedenfor.

De ordinære utvalgsmøtene er også i 2007 blitt holdt kostnadsfritt i Nordstrandhuset, sommermøtet i Ingrid Solbergs strandeiendom på Bleikøya. Takk til Nordstrand vel og Ingrid. Uvalget har heller ikke hatt andre utgifter, og beholdningen er uendret, kr 5 946. Det er ikke aktuelt å be om innbetaling av kontingent fra de deltagende velforeningene.

Av viktige saker, hvor FU har vært aktivt i 2007, skal nevnes:

Ny gangbro over jernbanelinjen ved Bekkelaget, oppfølging av politiske og forvaltningsmessige vedtak.
Trafikkplaner i Sørkorridoren, Oslopakke 3.
Strandsonesaken, Plan- og bygningsetaten arbeider med reguleringsplaner for kyststi mellom Ulvøybrua og Fiskevollen, oppfølging
De store reguleringssakene i vårt område, Småhusplanen med veilede og Nordstrandskråningen
Nordstrandsplanen, befaring med Byråd Merete Agerbak-Jensen og medarbeidere.
Planene for utbygging i Bjørvika, forberedelse av en charette.
Oppfølging av deponisaken
Oppgradering av stedet i Ekebergskråningen der Edvard Munch hentet motivet for sine Skrikmalerier.
Ny gangbroen over jernbanelinjen ved Bekkelaget kommer, bravo!

Dette har i mange år vært en høyprioritert sak for Fellesutvalget og de mest berørte vel, og det har vært nedlagt mye arbeid, med flere brukerundersøkelser, utallige brev og samtaler med etater og med politikere fra lokalmiljøet. Honnør til Ingrid Solberg som har koordinert FU’s spesialgruppe for gangbrua, og alle andre som også har stått på overfor myndigheter gjennom mange år.

Dette engasjementet har nå brakt saken videre, det er fattet beslutning om oppføring av ny gangbru i limtre, og de første bevilgningene er på plass. Selve byggingen vil antageligvis skje i første halvdel av 2008. Oppfølgingen fortsetter.

Trafikkløsninger i Sørkorridoren/Oslopakke 3, oppfølging.

Fellesutvalget fortsetter å følge opp arbeidet med transportplaner for Oslo syd. Oslopakke 3 har intensjoner som ville føre til klar bedring av trafikk- og miljøforholdene i bydelen. Men den er for tiden oppe til vurdering i Stortinget. Trafikketatene har gjort det klart at de ønsker å skrinlegge blant annet Mosseveitunnelen, og argumenterer kraftig for sitt syn. Hvis de får medhold, vil det være et alvorlig tilbakeslag for bomiljøet i bydelen, særlig langs hovedveiene, og dårlige trafikkforhold for søndre del av Akershus og for Østfold.

Merkelig nok er ikke NSBs lokaltog med i Oslopakke 3, FU har bedt om en fordobling av avgangsfrekvensen på Hauketo, Ljan og Nordstrand stasjoner (og Holmlia).

Adkomst til den nye Sydhavna.

Vi har krever at tilknytningen skjer med planfritt kryss, og slik at trafikkforholdene på Mosseveien ikke blir ytterligere forverret. Dette må skje på en slik måte at den gamle bebyggelsen ved Kongshavn, jettegryten og andre kulturminner ikke berøres, og med minst mulig synlige inngrep på vegetasjonen i Ekebergskråningen.

FU følger opp den videre utvikling i saken, men det ser foreløpig ikke ut til at alle våre forslag får tilslutning.

Ny kartlegging og regulering av strandsonen mellom Ulvøybrua og Fiskevollen, kyststi.

Pbe har på oppdrag fra Friluftsetaten (FE) utarbeidet forslag til Kyststi fra Ulvøybrua til Fiskevollen. Forslaget er iflg. Pbe og FE unntatt offentligheten inntil det er politisk behandlet. Et utkast som ble innsendt til Plan for Idrett og Friluftsliv 2009 – 2020 viser at kyststien er lagt tvers over både de private og kommunale eiendommene. Det er antydet at det legges opp til flere trinn, hvorav det første kun berører kommunale eiendommer. FE har i den sammenheng stukket ut et forslag til trasé på Nordstrand Bad. Saken følges opp i samråd med representanter for berørte grunneiere.

De store reguleringsplanene i bydelen.

For størstedelen av småhusområdene i Oslo ytre by gjelder de to store reguleringsplaner, Småhusplanen og Nordstrandsplanen.

Den nye Småhusplanen ble vedtatt av Bystyret 15. mars 2006. Gjennom vår deltagelse i Utvalg for Harmonisk Fortetting (UHF), har Fellesutvalget medvirket aktivt i arbeidet med Småhusplanen, både reguleringsbestemmelser og den tilhørende veileder.

Plan- og bygningsetatens forslag til Veilederen ble behandlet av Byrådet sommeren 2007. Vårt inntrykk er at Pbe’s ønsket omkamp om en del av den tidligere vedtatte reguleringsplanens bestemmelser, og prøvde å få dette inn i Veilederen. Men Byrådent endret forslaget på viktige punkter før den gikk som orienteringssak videre til Byutviklingskomiteen. Planen med Veileder blir et godt verktøy for fornuftig styring av fortettingen, resultatet er nå avhengig av etatens praktisering.

Reguleringsplanen for Nordstrandskråningen, Nordstrandsplanen, ble trinnvis vedtatt i 2002, og det er ønske om en evaluering og eventuelt en revisjon.

Nordstrandsplanen, befaring med Byråd Merete Agerbak-Jensen og medarbeidere.

Tirsdag 22. mai arrangerte Fellesutvalget en befaring i deler av Nordstrandskråningen for Byråd Merete Agerbak-Jensen og medarbeidere. Deltagere foruten Byråden, var Byrådssekretærene Signy Volden og Sigurd Knudsen, Styrelederne i henholdsvis Ljans og Nordstrand vel, Finn Erhard Johannessen og Jarle Abelson, Heidi Aasheim fra Nordstrand vel og Torkild Thurmann-Moe fra Fellesutvalget. På deler av befaringen deltok og redegjorde følgende naboer: John Stuart Allan, Karl Emil Eliassen, fru Dahl, Thomas Rothe, Odd Kleven, Lars Ivar Sandboe, Lars Thynæs, Liv og Erling Wessel, Stein Øvrebø, og utbygger Per Rønne.

Hensikten med befaringen var å vise Byråden en del eksempler på godkjente og igangsatte nybygg som naboene mener er i konflikt med reguleringsbestemmelsen. Tidspunktet var koordinert med Byrådens behandling av Veilederen til Småhusplanens, og tilsvarende befaringer i andre deler av småhusområdene.

Befaringene med Byråden har bidratt til en bedre Veilederen, og pålegg til Pba om en bedre håndheving og kvalitetssikring. De har også bidratt til beslutningen om midlertidig bygge- og deleforbud i deler av Nordstrandskråningen, for å stoppe den uheldige utviklingen der, inntil nye og bedre bestemmelser er på plass.

Planene for utbygging i Bjørvika, forberedelse av en charetten

FU har, i samarbeid med Kontaktutvalget for vellene i Oslo, krevd en mer moderat utnyttelse av arealene i Bjørvika, Bispevika og Sørenga. Det er gjort forberedelser til en charette (plansmie) for å bringe frem alternativer til planene for utbyggingen i Bjørvika. Bydel Gamle Oslo har bevilget et større beløp for å dekke kostnadene for dette arbeidet, stiftelsen Byens Fornyelse og Sivilarkitekt Arne Sødal er engasjert til å planlegge og gjennomføre charetten, som vil finne sted i tiden 22 til 26. januar. Hovedinnvendingene mot Pbe’s planer, er for stor utnyttelsesgrad, for stor andel næringsbygg, lite sikt og nedbygging av naturlige vannflater. Det er også et sterkt ønske om å få jernbanens sporområde under jorden på deler av byggetomtene.

Dypvannsdeponi i Bekkelagsbassenget

Etter at det ble truffet lovlige vedtak om regulering og deponering mellom Malmøykalven og Husberg-øya, har FU avstått fra videre aktivitet fra vår side, men vi holder oss oppdatert. Det siste er at Nesodden kommune trekker tilbake reguleringen av område til deponi. Det blir spennende å følge den videre utvikling.

Skrik-stedet i Ekebergskråningen hvor Edvard Munch hentet motivet til Skrikbildene.

FU har gitt støtteerklæring til Gamlebyen Historielag og deres initiativ for å få satt i stand stedet som en internasjonal severdighet. Saken tas opp i Eikabergtinget for å drøfte videre støtte.

Torkild Thurmann-Moe, Styreleder

Tilbake til toppen