Styret i Fellesutvalget har i 2008 hatt følgende aktive medlemmer:

  • Bekelaget vel, ved Ingeborg Nodland Bjørnstad
  • Bekkelagshøgda vel, ved Terje Storli.
  • Ekeberg Hageby vel, ved Leif Halvard Moen.
  • Holtet Hageby vel, ved Øivind Christoffersen
  • Ljans vel, ved Torkild Thurmann-Moe, styreleder
  • Malmøya vel, ved Rune Raknes første halvår, deretter Anne Cathrine Hunstad
  • Nordstrand vel, ved Njål Hallre
  • Ulvøya vel, ved Ingrid Solberg

Fellesutvalgets (FU) arbeidsform er å holde seg oppdatert på prinsipielle saker som berører flere vel og beboere i bydelen, og å følge opp slike saker i samråd og samarbeid med velforeningene.

Gjennom aktiv medvirkning i Kontaktutvalget for Vel i Oslo, og Utvalg for Harmonisk Fortetting, får Fellesutvalget kontakter i kommunens politiske ledelse og forvatning, og andre av Oslos velforeninger. Gjennom dette samarbeidet utvikles også kompetanse på viktige områder. Det er også tatt skritt for å få til et nærmere og mer formalisert samarbeide med Bydelsutvalget.

FU har i 2008 holdt 4 styremøter, 28. februar, 15. juni, 19. september og 18. november. Mellom de ordinære møtene har det vært løpende kommunikasjon via internett. De fleste ordinære utvalgsmøtene er blitt holdt kostnadsfritt i Nordstrandhuset, i likhet med tidligere år.

Fellesutvalgets aktiva utgjør kr 5 993, og det er ikke aktuelt å be om innbetaling av kontingent fra de deltagende velforeningene.

Av viktige saker hvor FU har vært aktivt i 2008, skal nevnes:

· Ny gangbro over jernbanelinjen ved Bekkelaget.

· Trafikkplaner for Sørkorridoren, Oslopakke 3, og kollektivtilbudet internt i bydelen.

· Strandsonesaken, oppfølging av reguleringsplaner for kyststi mellom Ulvøybrua og Fiskevollen.

· Strandsonesaken, kyststi mellom Ulvøybrua og Fiskevollen,

· De store reguleringssakene i vårt område, Småhusplanen, Nordstrandskråningen, Ekebergområdet og planene for havnevirksomhet i Ormsundområdet

· Samarbeid med Bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen.

Ny gangbroen over jernbanelinjen ved Bekkelaget er på plass!

Dette har i mange år vært en høyprioritert sak for Fellesutvalget og de mest berørte vel, og det har vært nedlagt mye arbeid med flere brukerundersøkelser, utallige brev og samtaler med etater og med politikere. Ingrid Solberg har koordinert FU’s spesialgruppe for gangbrua, og mange andre har bidratt. Saken er nå avsluttet.

Trafikkløsninger i Sørkorridoren/Oslopakke 3, oppfølging.

Det økonomiske tilbakeslaget kan bidra til en ny situasjon for offentlig utbygging av kommunikasjon. . For Sørkorridoren kan dette føre til raskere realisering av nytt dobbelt jernbanespor mellom Oslo og Ski, og planleggingsarbeidet er allerede i gang. Dette fremmer muligens FU krav om bedre avgangsfrekvensen på Holmlia, Hauketo, Ljan og Nordstrand stasjoner.

Det er mulig at også andre deler av infrastrukturen for trafikk realiseres raskere. Mosseveitunnelen skjebne er fremdeles uklar.

FU fortsetter engasjementet, og vil blant annet arbeide for bedre kollektivtilbud internt i bydelen, som nærmest fullstendig mangler tversgående forbindelser.

Adkomst til den nye Sydhavna.

Vi har krever at tilknytningen skjer med planfritt kryss, og slik at trafikkforholdene på Mosseveien ikke blir ytterligere forverret. Det ser ikke ut til at vi har fatt medhold i dette.

FU følger opp den videre utvikling i saken.

Strandsonesaken, ny kyststi mellom Ulvøybrua og Fiskevollen.

I følge tidligere bystyrevedtak skal anlegg av kyststien ta hensyn til private eiendommene, og dette er påpekt av FU ved flere anledninger, og bekreftet av byrådet.

Plan- og bygningsetatens reguleringsforslag for stien berører de fleste private eiendommene på strekningen. Den ble besluttet unntatt fra offentligheten, men ble likevel tatt med i Plan for idrett og friluftsliv 2009 2020, for så å bli trukket igjen. Etter at Friluftsetaten i 2007 begynte å stikke ut en trasé på Nordstrand Bad, har det nå stoppet helt opp igjen..

Saken følges opp i samråd med representanter for berørte grunneiere.

De store reguleringsplanene i bydelen.

Småhusplanen: En gruppe arkitekter har arbeidet for å få til en omkamp om viktige bestemmelsene i den nye Småhusplanen fra 2006. Disse bestemmelsene er basert på Innskjerpede retningslinjer som et enstemmig Bystyre vedtok i 2003, og arkitektgruppens forslag ville bringe oss tilbake til de kritikkverdige forhold som gav støtet til en ny småhusplan.

FU har medvirket i det arbeidet Utvalg for Harmonisk Fortetting har gjort for å vise de alvorlige konsekvensene det vil ha om arkitektgruppens ønske får gjennomslag. Og det er intet som tyder på at dette vil skje.

Nordstrandsplanen: Det har vist seg at omgåelser og smarte snarveier fører til at planen ikke fungerer etter intensjonene. Dette er spesielt følbart i de mest eksponerte områdene, de såkalte A-områdene, og det er nå innført midlertidig dele- og byggeforbud i A-områder. Det kan imidlertid gjøres unntak for tilbygg opp til 90 kvm. boflate på ene – eller tomannsbolig, og garasjer/uthus. En slik bestemmelse kan maksimalt gjelde for to år, og det må derfor snarest foretas en revisjon av bestemmelsene.

Vi mener at FUs befaring sammen med velformenn i Ljan og Nordstrand med Byråden i mai 2007, og naboers protester har bidratt til dette tiltaket.

Ekebergområdet: Arbeidet med en samlet reguleringsplan for hele Ekebergområdet ble startet i 2008. Dette er en svært viktig plan, og det er mange interesser som står mot hverandre. FU mener at skjøtselsplanen av 1983, som sier at området bør være forbeholdt uorganisert friluftsliv og fri ferdsel, burde være et godt grunnlag for reguleringsplanen. Videre at området har et betydelig antall fortidsminner, både kjente og ukjente, som må vernes mot utbyggingsvirksomhet.

FU har nedsatt en gruppe på tre personer, Øyvind Christophersen, (Holtet Hageby vel), Leif Halvard Moen (Ekeberg Hageby vel) og Terje Storli (Bekkelagshøgda vel). To av disse vil være med i Pbes referansegruppe for reguleringsplanen, og vil samarbeide om å fremme våre synspunkter.

FU har redegjort for sine synspunkter i en skriftlig uttalelse sendt 28-3-08..

Sydhavnen: Det har vært arbeidet med en reguleringsplanm for sydhavna, og FU har vært aktivt med og støttet Utvalget for Bekkelagets sjøside, både med en høringsuttalelse, sendt 26-10-08, og

Etter at det ble truffet lovlige vedtak om regulering og deponering mellom Malmøykalven og Husberg-øya, har FU avstått fra videre aktivitet fra vår side, men vi holder oss oppdatert. Det siste er at Nesodden kommune trekker tilbake reguleringen av område til deponi. Det blir spennende å følge den videre utvikling.

Samarbeid med Bydelsutvalget og Bydelsadministrasjonen

FU var 27 februar i møte med BU-lederen, og vi har samme syn på svært mange viktige forhold. BU har følgende to hovedtyper ac virksomhet:

1)delegert myndighet innen administrativ drift

2)alt annet som skjer i det offentlige rom, men som ikke er direkte pålagt fra overordnet myndighet.

Det var i møtet enighet om at vi har felles syn på de fleste ting i punkt 2, og at vi burde samarbeide om en samlet plan for Ekebergområdet, og en samlet transportplan for bydelen.

Vi sendte 11- 09- 08 en høringsuttalelse til BU’s Strategiplan for 2009 – 2011.

Det konkrete samarbeidet er blitt forsinket pga FU-lederens sykefravær, men bør tas opp så snart som mulig, blant annet om behov og mulighet for etablering av tverrgående kollektivtilbud i bydelen.

Torkild Thurmann-Moe, Styreleder

Tilbake til toppen