Generelt

Styret i Fellesutvalget har i 2009 hatt følgende medlemmer:

 • Bekelaget vel, ved Ingeborg Nodland Bjørnstad
 • Bekkelagshøgda vel, ved Terje Storli og Helge Amundsen, deretter Karen Riddervold
 • Ekeberg Hageby vel, ved Leif Halvard Moen.
 • Holtet Hageby vel, ved Øivind Christoffersen
 • Ljans vel, ved Torkild Thurmann-Moe ( styreleder )
 • Malmøya vel, ved Anne Cathrine Hunstad
 • Nordstrand vel, ved Njål Hallre og Morten Sletbak Haave
 • Ulvøya vel, ved Ingrid Solberg, deretter Jan Torgersen

Fellesutvalgets (FU) arbeidsform er å holde seg oppdatert på prinsipielle saker som berører flere vel og beboere i bydelen, og å følge opp slike saker i samråd og samarbeid med velforeningene, andre velsammenslutninger og Bydelsutvalget.

Gjennom aktiv medvirkning i Kontaktutvalget for Vel i Oslo (KUV), og Utvalg for Harmonisk Fortetting (UHF), får Fellesutvalget kontakter i kommunens politiske ledelse og forvatning, og andre av Oslos velforeninger. Gjennom dette samarbeidet utvikles også kompetanse på viktige områder. Det er også tatt skritt for å få til et nærmere og mer formalisert samarbeide med Bydelsutvalget, for gjensidig støtte og info..

FU har i 2009 holdt 4 styremøter: 27. januar, 5. mai, 25. august og 24. november, og i tillegge deltatt i møter og høringer Mellom de ordinære møtene har det vært løpende kommunikasjon via internett. De fleste ordinære utvalgsmøtene er blitt holdt kostnadsfritt i Nordstrandhuset, i likhet med tidligere år. Vi har laget uttalelser og forslag til løpende saker, spesielt har arbeidet med revidering av reguleringsplanen for Nordstrandskråningen krevd innsats og oppfølging, noe som fortsetter inn i 2010.

Fellesutvalgets aktiva er uendret, og utgjør kr 5 993, og det er ikke aktuelt å be om innbetaling av kontingent fra de deltagende velforeningene.

Av viktige saker hvor FU har vært aktivt i 2009, skal nevnes:

 • Nordstrandskråningen, ny, revidert reguleringsplan
 • Ekebergområdet
 • Småhusplanen.
 • Holtet- planen
 • Planene for havnevirksomhet i Ormsundområdet
 • Strandsonesaken,.
 • Ny ledelse av FU

Nordstrandsplanen

Plan- og bygningsetatens (Pbe) styring av fortettingen i Nordstrandskråningen har ikke gitt forventede resultater, på tross av relativt strenge og konkrete reguleringsbestemmelser, og klar formulering av reguleringsplanens hovedintensjoner. Utviklingen ble til slutt så dårlig at lederen av Byutviklingskomiteen stoppet et tiltak i Solveien. Naboene, vellene og FU mente at både dette og andre tiltak var i klar konflikt med bestemmelsene, men Pbe grep ikke inn.

Dette førte til at det fra slutten av 2008 ble vedtatt midlertidig bygge- og deleforbud for tiltak i A-områder, og Pbe gikk i gang med revisjon av reguleringsplanen.

Forslaget til ny regulering er blitt presentert ved flere anledninger, blant annet folkemøter, i løpet av året. Forslaget inneholder kraftige innskjerpinger på flere områder, blant annet betydelig mindre tillatt utnyttelsesgrad, fordobling av avstand til nabogrense, heving av minstekrav til tomtestørrelse for byggetomter, strengere begrensning av terrenginngrep og strengere krav til vegetasjonsvern. Forslaget inneholder ingen spesielle styringsregler for sammenslåing av tomter.

Vi mener at gjennomføring av disse kravene i praksis vil føre til tilnærmet byggestopp i skråningen. Vi tror at forslaget først og fremst vil ramme de lovlydige, privatpersoner som ønsker å skille ut en byggetomt. Og at de profesjonelle eller halvproffe eiendomsutviklere, som stort sett stor bak den uønskede utviklingen, fortsatt vil finne måter å omgå bestemmelsene på. Vi mener dessuten at reguleringsplanens hovedintensjoner kan realiseres ved hjelp av de eksisterende bestemmelsen, men at dette krever kvalitetssikring av byggesak – behandlingen. De kraftige innstramming er derfor ikke påkrevet, og vill ikke bidra til bedre forhold uten riktig håndheving. Vi har gitt uttrykk for vårt syn, både muntlig og skriftlig, til Bydelsutvalget, Byutviklingskomiteen, Byråden og Pbe.

Pbes forslag ble oversendt Byråden for videre behandling 23 desember 2009, og vi har gjort avtale med Byrådsavdelingen om samtaler og innspill i prosessen.

Det er også tatt initiativ til ny og kritisk gjennomgang av inndelingen i A, B og C- områder, med maget resultat..

Ekebergområdet

Arbeidet med en samlet reguleringsplan for hele Ekebergområdet ble startet i 2008, og er videreført i 2009. Dette er en svært viktig plan, og det er mange interesser som står mot hverandre.

FU mener at skjøtselsplanen av 1983, som går inn for uorganisert friluftsliv og fri ferdsel, burde være et godt grunnlag for reguleringsplanen, og har nedsatt en kontaktgruppe på tre representanter for nabo – vellene: Øyvind Christophersen, (Holtet Hageby vel), Leif Halvard Moen (Ekeberg Hageby vel) og Terje Storli (Bekkelagshøgda vel). To av disse vil være med i Pbe’s referansegruppe for reguleringsplanen., og vil samarbeide om å fremme våre synspunkter.

Småhusplanen

Denne planen har vært i bruk i 31/2 år, og har fungert brukbart. Men Fylkesmannen (FM) har overprøvd og omgjort kommunens vedtak i ca 15 byggesaker. FM’s begrunnelse er at §§ 6,7 og 10 har formelle feil av juridisk karakter. Planens meningsinnhold ligger godt innenfor bestemmelsene i overordnet regelverk. Dette er uholdbart, og Byutviklingskomiteen og Pbe arbeider med å rette opp de formelle feilene.

Men i denne prosessen er det enkelte aktører som ønsker å endre bestemmelsene i reguleringsplanen slik at de blir mer diffuse, og gir aktørene friere hender, særlig med hensyn til arkitektonisk utforming. Her kan de få medhold i deler av Pbe, så det se svært viktig å følge opp dette arbeidet nøye.

FU deltar i dette, sammen med UHF og KUV, og det har vært stor møteaktivitet etc for 2009. Denne aktiviteten fortsetter inn i 2010, og det er gjort avtaler med Byråden og Pbe om dette.

Holtet- planen.

Vi har kritisert Pbe for manglende helhetsplanlegging. Det er planlagt betydelig boligbygging, men planene mangler både teknisk og sosial infrastruktur, som strøm/vann/avløp og skole/barnehaver. Det er hakker ikke gitt hensiktsmessige trafikkløsninger. Det er mulig at de nå prøver å flikke på dette underveis, noe som ofte gir dårlig resultat.

Sydhavnen

Det har vært arbeidet med en reguleringsplan for sydhavna, og FU har gitt aktivt støttet Utvalget for Bekkelagets sjøside.

Vi har vært involvert i lokalisering av adkomstvei til havna og fjernvarmeanlegget. Vårt ønske i veivalget får ikke tilslutning, men fjernvarmeanlegget flyttes fra Ormsundet, slik vi krevde, og er nå vedtatt plasseres rett nord for Kongshavn.

Strandsonesaken, ny kyststi mellom Ulvøybrua og Fiskevollen.

Saken følges opp i samråd med representanter for berørte grunneiere.

Ny ledelse av Fellesutvalget

Morten Sletbak Haave ( Nordstrand vel) overtar ved årsskiftet som styreleder etter Torkild Thurmann-Moe ( Ljans vel), som gar av som leder etter fem år.

Torkild Thurmann-Moe

Tilbake til toppen