Agnes Thorsens plass  har et tomtearealet på 11 997,7 m2. Plassen er eiet av kommunen og regulert til friområde. Området er parkmessig opparbeidet, og i 1946 ble det reist et minnesmerke utført av Nicolai Schiøll over nordstrandbeboere som falt under annen verdenskrig.

Plassen ble i 1957 oppkalt etter Agnes Thorsen (1862–1953), som opprettet Nordstrand Middelskole i 1889, Aker kommunes første middelskole (i dag Steinerskolen på Nordstrand). Plassen ble tidligere kalt Bankplassen etter Aker Sparebanks gamle bygning vis-a-vis.

Agnes Thorsen  var en norsk skolepioner som var bare 27 år gammel når hun startet skolen. Det sies at Thorsen hadde rike kunstneriske anlegg og gode språkkunnskaper. Hun ble en pioner i arbeidet for bedre utdanningsmuligheter for jenter og gutter. Thorsen var bestyrer for skolen fra 1889 til 1917. Før hun etablerte skolen på Nordstrand hadde hun hatt et lengre studieopphold i England og undervist blant annet et år i Bodø. Agnes Thorsen er begravet på Nordstrand kirkegård.

Vår lokale park trenger å passes på. I juni 2013 hadde vi et møte med stikkord: Benker, beskjæring, nye trær/busker, (sjelden) gressklipping, vannspeil (gjengroing), adkomst, parkering, skolegård?

Pga. omfattende nybygging syd/sydvest for dammen (i det meget begrensede nedslagsfeltet for vann til dammen) har naboer og Vellet kommet med bekymringsmelding om dette til BYM, med kopi til bl.a. Bydel Nordstrand. BYMs svar er at de vurderer situasjonen som tilfredsstillende og at omtalt byggevirksomhet ikke påvirker dammens vanntilsig negativt.

I 2015 ble ny oppmerksomhet rette mot dammens tilstand – gjengroing – og Vellet tok kontakt med kommunen, ved Bymiljøetaten (BYM) og befaring ble gjennomført sommeren 2015. Ingen tiltak ble iverksatt og ny befaring ble foretatt i  2016. I etterkant av denne befaringen vurderte BYM dammens situasjon å være tilfredsstillende og så ikke behov for å iverksette opprenskingstiltak.

Vinter 2020: I samarbeid med Nordstrand Lions har Vellet fra 2018 vært i ny dialog med BYM om gjengroing av dammen og vårt ønske om opprensking. BYM har så langt hevdet at de vurderer tilstanden på dammen å være innenfor det akseptable og ser derfor ikke noe umiddelbart behov for opprensking. De vil i stedet bruke tid og ressurser på andre dammer innen sitt ansvarsområde. I tillegg hevder BYM at dammens biologiske mangfold er til hinder for komplett opprensking. Vellet mener BYMs vurdering ikke er tilfredsstillende og vil fortsette arbeidet med å få dammen rensket, slik at den igjen fremstår som den grønne perlen den en gang var.

«Jomfru Andersson» – anla dammen –  les eventyr her.

«Myke veier» i bydel Nordstrand (den gamle, uten Bekkelaget og Lambertseter) – registrering utført i 1999.

Formål «Myke veier»

  1.  «Myke veier» er et tverrpolitisk prosjekt opprettet av Samferdels- og Miljøkomiteen (SMK) i Bydel Nordstrand. Deltagere er representanter fra Vellene og Bydelen. Prosjektet samarbeider direkte med etater, utvalg, foreninger etc og rapporterer til SMK.
  2. «Myke veier» betyr adkomstveier for «myke trafikkanter»: barn og voksne – med barnevogn og sykkel, gamle og bevegelses-hemmede. «Myke veier» kan være brede, asfalterte veier, gressbevokste turveier, korte «smutt» og smale stier – uten motorisert trafikk. De skal være en spore til å bevege seg i nærmiljøet mest mulig uavhengig av farlig, forurensende og støyende trafikk. De skal være bindeledd mellom våre friarealer, til butikken og kollektivtrafikken, og til turbruk.
  3. Oppgaven er å bevare, ta vare på og vedlikeholde de få «myke veier» vi har – ikke minst å følge med på alle reguleringsforslag og bebyggelsesplaner som innskrenker myke trafikkanters bevegelser.

Behovet for nye «myke veier» må vurderes.

«Myke veier» må inn på lokale kart, bekjentgjøres og noen må skiltes.

Liste over de «myke veiene» finnes her.         Kart over de myke veiene.

Hver «myk vei» er detaljdokumentert her.

Kontakt oss

Vi tar gjerne imot forbedringer/forslag.

Benker

Ulefos-benk

Vellet har mange av sine 18 Ulefos-benker stående i området. I tillegg har Bydelen og Bymiljøetaten (BYM) sine (ved Andersendammen og på Nordstrand bad) og det er benker på skoler og rundt Sæterkrysset.

Gi beskjed

Savner du en benk eller mener en bør flyttes – eller du kan tenke deg å være «fadder» til en benk (passe på den – beise den) – hører vi gjerne fra deg!

Oversikt benker i vellet

Stedantalltype
Agnes Thorsens plass6Ulefos
Andersendammen2+2+1Park/3&B
Ljabrukollen terrasse1Ulefos
Ljabrubakken 81Ulefos
Midtåsen 191Ulefos
Holtveien x Cappelens vei13&B
Midttunveien x Parelius vei13&B
Nordstrandhuset6Ulefos
Steinerskolen (midl. flyttet)1Ulefos
Nordstrandveien x Åsdalsveien1Ulefos
Solveien 74 (midl. flyttet)1Ulefos
Nordstrand Bad4+4Park

Kulturminnesøk

Se kulturminner (i nærområdet) på  kulturminnesøk

Byantikvarens gule liste

Byantikvarens gule listeGul liste kommer nå som kart på byantikvarens nettsider – der kan du bla i hele Oslo.

Byantikvarens gule liste er/var en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Kulturminnene som er oppført i denne listen (fra rundt år 2000) har så stor kulturhistorisk og/eller arkitektonisk verdi at de ønskes bevart. Vi tatt ut de adresser som er innenfor Nordstrand Vel’s område og med et klikk her kan du laste ned listen. 

Landets friluftsområder

ble kartlagt og verdsatt i 2018-2019. Nordstrand Vel var med. Her kan du se Nordstrand-rapporten som kommunen nå tar imot innspill på.

Grønne undervisningsområder

NMBU kartla i 2016 ute-undervisningsområder på Nordstrand – her er rapporten.

Grøntanlegg og friluftsområder

Bydelens forvaltningsoversikt fra 2018.

«Grønne lunger»

Vellet har også registrert sine «Grønne lunger» – de finner du her.

«Bymelding»

Velkommen til Oslo kommunes Bymelding

Her kan du raskt og enkelt melde fra om feil og mangler på fellesarealer som gater, torg, friområder, idrettsanlegg i byen, marka og indre Oslofjord.

Tilbake til toppen