Nordstrand Vel har i mange tiår engasjert seg sterkt for å bedre trafikksikkerhet og trafikkflyt på Nordstrandsplatået. Vårt område er preget av gjennomkjøringstrafikk i boligveier og samleveier som går parallelt med Mosseveien/E18 og Europaveien/E6.

Nordstrand Bydelsutvalg foreslo i 2017 oppdatering til Trafikkplan for Bydel Nordstrand som ble vedtatt av Oslo Bystyre i 2011. Se link nedenfor. Mange av grunnprinsippene i Trafikkplanen gjelder fremdeles, herunder inndelingen av lokalveien i henholdsvis boligveier og samleveier ut fra veistandard;

Ekebergveien og Nordstrandveien er samleveier. Disse har til dels normal veibredde med midtlinje og fortau. Formålet med samleveiene er at trafikken fra boligveiene skal gå til nærmeste samlevei og deretter enten enten inn til sentrum eller Ljabru via Ekebergveien eller til E6/E18 via Nordstrandveien. Dette til forskjell fra boligveiene, som er for smale til å få oppmerket midtlinje. Selv om det er i boligveiene folk ferdes og barn har sin skolevei er boligveiene i området i stor grad anlagt uten fortau. Konsekvensene av gjennomkjøring er derfor svært merkbare både trafikksikkerhetsmessig og miljømessig.

Av nyere dato er også de særskilte tiltak Bymiljøetaten har igangsatt rundt områdets skoler. Prosjektet pågikk gjennom både 2018 og 2019 og i 2019 fikk skolene i vårt område 30-soner, gangfelt og bedret belysning. Dette er også i overensstemmelse med krav som Nordstrand Vel sammen med FAU på Nordstrand skole, Steinerskolen og Signo Stiftelsen har krevet gjennom to åpne brev til byråd Berg for å få tiltak rundt skolene. Det har også vært flere innlegg i Nordstrand Blad om denne saken.

Gjenstående hovedsaker i 2020 med hensyn til trafikk er parkeringsforbud i Nordstrandveien også på vestsiden av Ekebergveien. Det kan være behov for å begrense parkeringen ytterligere i boligveiene rundt trafikk knutepunkter/trikk for å bedre fremkommeligheten. Bystyret og Bymiljøetaten vil også bli fulgt tett opp for å få en konklusjon på prøveordningen med rushtidsbom i Solveien.

Vi ser at sentrale tiltak som bompengeavgifter og fordeler for elbiler, herunder for eksempel parkeringsmuligheter i sentrum, får konsekvenser for gjennomkjøringen på platået. Andre eksterne faktorer er fremkommeligheten gjennom for eksempel Ljabruområdet og Holtet.

Vårt samarbeide med lokale bydelspolitikere og områdets skoler og Signostiftelsen har vært meget utbytterikt. Alle mener noe om trafikken og for mange kan det oppleves som om det skjer lite. Trafikkregulering krever imidlertid mer enn bare synsing. For Nordstrand Vel er det viktig at alle krav i forhold til trafikktiltak er nøye gjennomtenkt og har grunnlag i tallmateriale. Det er først gjennom en skrittvis tilnærming og kontinuerlig oppdatering at tiltak får ønskede konsekvenser. Derfor er det skuffende å oppleve at både myndigheter og noen ganger utbyggere bruker gamle trafikktall for å få igjennom sine saker enten det er politisk eller kommersielt. Dette er også et forhold vi vil sette økt fokus på.

Bydelen (i 2010) lagde en meget gjennomarbeidet lokalpolitisk plattform (pdf) – vi har kommet med våre kommentarer til trafikkplanen (pdf).

Bymiljøetatens signalplaner (pdf) , nye fartsgrenser og humper. Ny plan utarbeides i 2016/17 – her er vårt innspill på signalplaner (pdf).

Vellets siste innspill sept. 2017 (pdf)  på Trafikkplanen til Oslo kommune (pdf).

Dersom du ønsker å lese mer om historisk utvikling med hensyn til tiltak for å hindre gjennomkjøring kan du finne masse dokumentasjon på den private Facebooksiden Nordstrand – Stopp Gjennomkjøring

Tilbake til toppen